Informace o pobytu a o opatření ohledně koronaviru

    Vážení rodiče,
vítáme Vás v naší léčebně a dovolte nám seznámit Vás s prostředím, které Vás bude po nejbližší týdny obklopovat.   
Úvodem bychom Vás rádi upozornili, že naše zařízení není zařízením rekreačním, ale slouží k tomu, aby navrátilo a upevnilo zdraví Vašich nejbližších – Vašich dětí. K tomu je zaměřena veškerá činnost personálu léčebny, denní řád, procedury a zejména co nejdelší pobyt na čerstvém vzduchu, který má z léčebného hlediska ten největší význam. Mikroklima Orlické přehrady vytváří v okolí léčebny velmi příznivé klimatické podmínky a hodnoty. Prakticky u žádné ze sledovaných látek jako jsou oxidy dusíku, oxidy síry a prašnost nedosahují ani 10 % povolené přípustné normy.
    Mezi klienty naší léčebny patří děti s opakujícími se chronickými chorobami dýchacích cest nosohltanu, vedlejších dutin nosních, hrtanu, průdušek, plic dětí s alergickými rýmami, astmatem, vrozenými a získanými poruchami obranyschopnosti organismu a alergickými chorobami kůže. Léčebna je nestátní zdravotnické zařízení následné péče. Odborné léčebné ústavy jsou po odborné stránce řazeny za specializovaná odborná pracoviště nemocnic a poskytují vyšší odborné zabezpečení než lázně a ozdravovny. Doporučená délka pobytu je optimálně 8 týdnů, minimálně však 4 týdny. Přejeme Vám v naší léčebně příjemný pobyt a zlepšení zdravotního stavu Vašich dětí.
     Zákaz návštěv v DOL Bukovany je od 1.7. 2020 ZRUŠEN.
Vzhledem k uvolňujícím se bezpečnostním opatřením MZ ČR a Vlády ČR oznamujeme, že v DOL Bukovany jsou návštěvy pro děti i jejich doprovod opět povoleny. Zároveň bylo vydáno opatření, které se týká pacientů a jejich doprovodů viz níže.
Objednání pacientů pokračuje v režimu nástupu pacienta v nejkratší možné době od přijetí návrhu.

 

Příjem pacientů do léčebny, propouštění pacientů.

  • Do areálu léčebny smí vstoupit pouze jeden zákonný zástupce dítěte. 
  • Všichni příchozí budou mít nasazenou roušku nebo respirátor.
  • Před vstupem do budovy bude proveden vstupní filtr, změřena tělesná teplota, zjištěny příznaky akutního onemocnění, dotaz na možnou nákazu, karanténu v okolí, apod., podle pokynů ošetřujícího lékaře. Rodiče odevzdají čestné prohlášení a potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a další požadované dokumenty.
  • Následně proběhne v ordinaci příjem lékařem, budou převzaty osobní věci dítěte a doprovod opustí areál léčebny. Platí ZÁKAZ VSTUPU zákonných zástupců do ubytovací i dalších části léčebny.
  • V případě dětí s doprovodem bude do areálu léčebny vpuštěn pouze ten, kdo zůstává s dítětem jako doprovod. Pracovníci léčebny pomohou s nastěhováním věcí. Vjezd aut do areálu je zakázán.
  • Doprovod je povinen provádět hygienu rukou na místech k tomu určených. Pokyny jsou vyvěšeny na nástěnce v prvním patře hlavní budovy.
Opatření pro personál léčebny
Všichni zaměstnanci léčebny jsou povinni:
a) v ordinaci mít zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou, respirátorem nebo jiným účinným způsobem
b) dbát na pečlivé mytí rukou vodou a mýdlem podle postupu vyvěšeného na všech dotčených místech
c) k mytí a desinfekci všech pomůcek, ploch a povrchů používat desinfekční prostředky podle platného desinfekčního řádu. Zvýšenou            pozornost věnovat správné koncentraci přípravků pro virucidní účinnost.
d) při vstupu do budovy použít desinfekci na ruce, která je umístěna u hlavního vchodu a v botárně. Ostatní případy desinfekce řeší předpis č. 7/2010, který je k dispozici u hlavní sestry, v ordinaci, v kanceláři a u vedoucích úseků
e) každý zaměstnanec při podezření na respirační onemocnění své, nebo svých blízkých, oznámí toto bezprostředně svému nadřízenému a telefonicky kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Dále pak postupuje podle pokynů ošetřujícího lékaře a v souladu s platnou legislativou
Opatření pro doprovody dětí a návštěvy
Doprovody dětí i návštěvy jsou povinny dodržovat pravidla podle bodu b, d - opatření pro personál a dále viz níže.
  • Doprovod dětí, který nastoupí do léčebny, je povinnen nosit po dobu 14 denní karantény roušku, respirátor nebo jinou ochranu úst a nosu.Toto opatření se týká všech vnitřních prostor DOL. 
  • Povolená návštěva dětského pacienta je povinna nosit po dobu pobytu v DOL roušku, respirátor, apod. ve všech vnitřních prostorách DOL.
  • Léčebna zajistí pro doprovody dětí nákup nepotravinářského zboží. Požadavky se jménem budou předány písemně v ordinaci vždy ve středu od 7:00 do 8:30 hodin, kdy probíhá návoz zboží.
 
Žádáme Vás všechny o dodržování přijatých opatření, která jsou vydána v zájmu zachování zdraví nás všech.
Děkujeme Vám.

 

Tiskopisy ke stažení naleznete zde:
                     
    

  Nabídka ubytování návštěv dětí
v soukromí v okolí léčebny.
  


 
Aktuality
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více
31. ledna 2020 / Vyrobit si svoje mýdlo děti opravdu baví. Jak bude mýdlo vypadat je jen na nich samotných - motiv, tvar i zdobení nechává pracovník pouze na jejich fantazii.
Více
12. listopadu 2019 / Stačí mít mouku, vejce, med, cukr a perníkové koření, všechno pořádně zamíchat a udělat těsto.  Takové perníčky jako od babičky kuchyně léčebny upekla. No a pak přišlo na zdobení, které děti bavilo a…
Více
29. října 2019 / Děkujeme zaměstnancům Věznice Příbram za další překvapení pro děti v Bukovanech. Opět nám předali roztomilé herní věci. Rádi jsme dovybavili pavilon pro rodiče s dětmi hračkami a hermími prvky. Zde…
Více