replica Rolex Rolex replica watch Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Informace o pobytu a o opatření ohledně koronaviru

    Vážení rodiče,
vítáme Vás v naší léčebně a dovolte nám seznámit Vás s prostředím, které Vás bude po nejbližší týdny obklopovat.   
Úvodem bychom Vás rádi upozornili, že naše zařízení není zařízením rekreačním, ale slouží k tomu, aby navrátilo a upevnilo zdraví Vašich nejbližších – Vašich dětí. K tomu je zaměřena veškerá činnost personálu léčebny, denní řád, procedury a zejména co nejdelší pobyt na čerstvém vzduchu, který má z léčebného hlediska ten největší význam. Mikroklima Orlické přehrady vytváří v okolí léčebny velmi příznivé klimatické podmínky a hodnoty. Prakticky u žádné ze sledovaných látek jako jsou oxidy dusíku, oxidy síry a prašnost nedosahují ani 10 % povolené přípustné normy.
    Mezi klienty naší léčebny patří děti s opakujícími se chronickými chorobami dýchacích cest nosohltanu, vedlejších dutin nosních, hrtanu, průdušek, plic dětí s alergickými rýmami, astmatem, vrozenými a získanými poruchami obranyschopnosti organismu a alergickými chorobami kůže. Léčebna je nestátní zdravotnické zařízení následné péče. Odborné léčebné ústavy jsou po odborné stránce řazeny za specializovaná odborná pracoviště nemocnic a poskytují vyšší odborné zabezpečení než lázně a ozdravovny. Doporučená délka pobytu je optimálně 8 týdnů, minimálně však 4 týdny. Přejeme Vám v naší léčebně příjemný pobyt a zlepšení zdravotního stavu Vašich dětí.
     Zákaz návštěv v DOL Bukovany je od 11. 9. 2020 opět v platnosti.
Vzhledem k bezpečnostním opatřením MZ ČR a Vlády ČR oznamujeme, že v DOL Bukovany jsou návštěvy pro děti i jejich doprovod ZAKÁZÁNY. Rovněž je ZAKÁZÁNO opouštět nejbližší okolí Bukovan. Zároveň byl vydán Příkaz ředitele léčebny č. 5/2020, který se týká pacientů, jejich doprovodů i zaměstnanců viz níže.
Objednání pacientů pokračuje v režimu nástupu pacienta v nejkratší možné době od přijetí návrhu.

 

Příjem pacientů do léčebny, propouštění pacientů.

 • Do areálu léčebny smí vstoupit pouze jeden zákonný zástupce dítěte. 
 • Všichni příchozí budou mít nasazenou roušku nebo respirátor.
 • Před vstupem do budovy bude proveden vstupní filtr, změřena tělesná teplota, zjištěny příznaky akutního onemocnění, dotaz na možnou nákazu, karanténu v okolí, apod., podle pokynů ošetřujícího lékaře. Rodiče odevzdají čestné prohlášení a potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a další požadované dokumenty.
 • Následně proběhne v ordinaci příjem lékařem, budou převzaty osobní věci dítěte a doprovod opustí areál léčebny. Platí ZÁKAZ VSTUPU zákonných zástupců do ubytovací i dalších části léčebny.
 • V případě dětí s doprovodem bude do areálu léčebny vpuštěn pouze ten, kdo zůstává s dítětem jako doprovod. Pracovníci léčebny pomohou s nastěhováním věcí. Vjezd aut do areálu je zakázán.
 • Doprovod je povinen provádět hygienu rukou na místech k tomu určených. Pokyny jsou vyvěšeny na nástěnce v prvním patře hlavní budovy.
Opatření pro personál léčebny
Všichni zaměstnanci léčebny jsou povinni:
a) S okamžitou platností mít zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou, respirátorem nebo jiným účinným způsobem ve všech vnitřních prostorách léčebny. Vyjímka je povolena pro kanceláře a to v případě, že nebude přítomna osoba zde nepracující, místnosti údržby, prádelny, ubytovaní prostory zaměstnanců a jídelny v době konzumace jídla.
b) Dbát na pečlivé mytí rukou vodou a mýdlem podle postupu vyvěšeného na všech dotčených místech.
c) K mytí a desinfekci všech pomůcek, ploch a povrchů používat desinfekční prostředky podle platného desinfekčního řádu. V případě jejich nedostupnosti použít náhradu schválenou hlavní sestrou. Zvýšenou pozornost věnovat správné koncentraci přípravků pro virucidní účinnost.
d) Při vstupu do budovy použít desinfekci na ruce, která je umístěna u hlavního vchodu a v botárně. Ostatní případy desinfekce řeší předpis č. 7/2010, který je k dispozici u hlavní sestry, v ordinaci, v kanceláři a u vedoucích úseků.
e) Každý zaměstnanec při podezření na respirační onemocnění své, nebo svých blízkých, oznámí toto bezprostředně svému nadřízenému a telefonicky kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Dále pak postupuje podle pokynů ošetřujícího lékaře a v souladu s platnou legislativou.
f) Pracovníci údržby budou při vstupu do hlavní budovy a do mavilonu nosit na botách návleky.
g) V jídelnách nebudou ponechány připravené talíře, hrnky a příbory ani následně použité nádobí. Nádobí bude vydávat personál kuchyně sloužícím vychovatelům, zdravotních sestrám a doprovodům.
Opatření pro doprovody dětí a návštěvy
Doprovody dětí i návštěvy jsou povinny dodržovat pravidla podle kapitoly 1 bodu b, c, d - opatření pro personál a dále viz níže. Nemají povinnost nosit ochranu úst a nosu, přesto to doporučuji.
 • Doprovod dětí, který nastoupí do léčebny, je povinnen nosit po dobu 14 denní karantény roušku, respirátor nebo jinou ochranu úst a nosu.Toto opatření se týká všech vnitřních prostor DOL. Dále mu bude každé ráno v ordinaci měřena teplota. Důvodem je zabránění případného přenosu infekce zvenku.
 • Povolená návštěva dětského pacienta je povinna nosit po dobu pobytu v DOL roušku, respirátor, apod. ve všech vnitřních prostorách DOL.
 • Léčebna zajistí pro doprovody dětí nákup nepotravinářského zboží. Požadavky se jménem budou předány písemně v ordinaci denně od 7:00 do 8:30 hodin. Návoz zboží probíhá vždy ve středu. Jiný den pouze po schválení ředitelem léčebny.
 • Potravinářské zboží vude zajišťovat vedoucí stravovacího úseku p. Dvořáková. Požadavky budou přijímány v kanceláři v přízemí budovy v dobbě od 7:00 do 8:30. Termín dodání bude odvislý na termínu závozu. Ve vyjímečných případech, po schválení ředitele léčebny, bude zboží zajíištěno dříve.
 • Pro doprovody dětí bude rozšířeny nabídka mimoléčebných programů a zájmových činností.
 
Žádáme Vás všechny o dodržování přijatých opatření, která jsou vydána v zájmu zachování zdraví nás všech.
Děkujeme Vám.

 

Tiskopisy ke stažení naleznete zde:
                     
    

  Nabídka ubytování návštěv dětí
v soukromí v okolí léčebny.
  


 
Aktuality
21. června 2022 / Zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Věznicí Příbram. Program i začátek akce upřesníme. Předešlá návštěva, byla pro dětské i dospělé diváky opravdu velice vyjímečná, měli jsme totiž možnost…
Více
1. června 2022 / Spolupráce mezi DOL Bukovany a Věznicí Příbram. Rádi bychom poděkovali Věznici Příbram za pomoc při úpravě rozsáhlé zámecké zahrady, kterou využívá DOL při klimatoterapii a dalších venkovních…
Více
1. června 2020 / Svůj svátek si děti v DOL Bukovanech užily, čekaly na ně soutěžní disciplíny, které prověřily nejenom jejich fyzickou kondici, ale i jemnou motoriku a další dovednosti.         
Více
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více